Latyezh

   Latyezh nak tub pa nzho masra tub gaay mil xaa nu rese xaa nzhedizh dizhze, lee zhiin kwaan nle re xaa byi  nak ngoon xaa naa, zaa, nzhobxtil nu yet; lee re nwgnaa nza da, rob nu dartil, lee kwaan nle xchinn me nak yinn.

   Latyezh nak tub  pa chuldoo yo xaa nel nagala.

Ne wii lu paro nzhiya.