¿Xmod ngut Jesus?

Snee ngut Jesús

Gorna merla nzhazhin yalni cheen paskwa le re ngwleyy nu re xaa non myan nen xmod gut Jesús, lee maxuu mreep lextoo Judas zee myaan Judas zaa Judas Jesús lo re xaa.

ultima cena

Gwzhe kwaan nle xaa yalni cheen Paskwa le Jesús mzob kwaan rese xaa mseed lo xaa, nu ndaw xchee re xaa, nu lee Jesús mseed re xaa lak re kwaan. Nu lee Judas mroo mgwa lo re xaa nzhekla gut Jesús.

getsemani

Gorna ngulo ndaw xchee xaa nu mbill re xaa, zee le Jesús ngwa ngunii lo Dios leen yilo kwaan le Getsemaní. Baa ngunii xaa lo Dios chon welt.

Baaka nzo xaa lee re xaa nzhekla gut Jesús mzhinla, nu lee Judas nzener lo re xaa, zee mlu xaa Jesús lo re xaa kwaan tub bit. Zee lee re xaa mzen Jesús nu mbe xaa xaa garli ngwleyy non doo.

pedro niega

Gorna lee re xaa nkano Jesús garli ngwleyy non doo lee Per tub xaa mseed lo Jesús nzha mzo gax zee. Baa nzhé xaa chon welt nanlabeyyt xaa Jesús.

Garli ngwleyy non doo zee ngunab xaa kwent lo Jesús nu lee Jesús nzhé lee xaa nak xinn Dios. Zee ngunayii doo re xaa nu rese xaa nzhé nkin yet Jesús.

pilato

Nguni yizhyo stub mbizh zee mbe xaa Jesús lo Pilat xaa nabeyy. Baa mgaazh xaa zyen doo kwaan tich Jesús per lee Pilat mxaal Jesús naz lo Herod nu lee Herod mbare mxaal Jesús lo Pilat stuba.

azote

Zee mzaa xaaya yen Jesús nu lee Pilat ngunabeyy zee kee xaa Jesús lo krus.

Lee Jesús mbe krus cheen zee zhin xaa axta tub pa le "Zhit yek xaa".

Gorna mzhin Jesús pa le "Zhit yek xaa", baa mkee xaa Jesús lo krus nu rop ta xkwes xaa mkee xaa tubga wan. Nu lo krus baa ngut xaa.

Tub xaa le Che ngunaab lo xaa nabeyy zee kaach xaa xkwerp Jesús, nu mlo xaaya leen tub baa kwaan nzob cho tub ke nu leen baa ne nik tub xaa ngut zer yo.

Zee dming garziil doo lee lak ngwnaa nwaa ro xpaa Jesús zee yachub me kwaan chul nzebech cho xkwerp xaa; per gorna mzhin re me nyent cho nak. Baa ngunii chop mandad lo re me, lee Jesús ngulola mroban.

Gwluzh xeep lee Jesús mlu lo re xaa mseed lo xaa nu lo stuba naz xaa.

Ngulo mded choo mbizh zee lee Jesús mbe re xaa mseed lo xaa tub pa roo yezh kwaan le Betania, nu baa ngunii wen xaa lo re xaa. Nu lee re xaa kawiika lo xaa lee xaa zhega nguxoob naz yiba nu lee tub xkaw rus ta msaaw xaa.

Jesús myaad lo yizhyo ne, mban xaa, ngut xaa nu mroban xaa kwent cheen kad tub be nel nzeb be jwalt. Nkedoola xaa kad tub be, kwaanzee kwent cheen xaa lee be nzho mod le gan yalnaban kwaan tira. ¿Che nzhekla lu reke lu tich xaa?

Naab lu lo xaa nal zee chee xaa mod nak lu. Le prad nel lee xaa kambaz lu.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.