Jesus nu re kwent nabix

Chop xaa mza li

Seeka re myet, xaa nzhon xtizh na nu nle xaa kwaan ni na, nak xaa list, mod xaa mza li lo ke. Per gorna nze yey nu ngok kwall doo nis nu mroo doo mbi, zee luuxa yoo baper namleta gan mtexcheya yoo ba, nel lo ke nzoba. Per lee xaa kwaan nzhon xtizh na nu nanlet xaa kwaan ni na, xaa zee nak mod xaa mza li lo yux. Per gorna nze yey, nu ngok kwall doo nis nu mroo doo mbi zee mtexche nis yoo, nu tira mluxa. 

Mateo 7:24-27

Xaa ncheech nzhobxtil

Tub xaa ncheech nzhobxtil lo yo. Gorna kacheech xaa nzhobxtil laka mla leen naz, nu zee nzha re myin nu ndawa. Zlaka mla lo ke pa nyent zyen yo. Nzhobxtil ba lijer doo mlen nel nyent zyen yo pa mlaya. Per gorna mlen mbizh nel mla doo neey, zee mbizha nel nyent loxa. Zlaka mla leen yag yich, nu mdin yag yicha, zee namxenta. Per lee stub naz nzhobxtil kwaan mla lo yo wen chul doo mxena nu chul doo ngoka. Tub ben mzaa tub gayoo nzhobxtil, nu stuba mzaa chongal nzhobxtil, nu stuba mzaa galbchii nzhobxtil. ¡Loka xaa nzob nzha, nzhaal gon kwaane!

Mateo 13:3b-9

Kenzha gu zee ne gu xomod nak kwent nabix cheen xaa ncheech nzhobxtil lo yo. Lee re xaa kwaan nzhon re wdizh kwaan nak cheen pa nabeyy Dios, nu nanlata yek xaa, xaa ne nak mod nzhobxtil kwaan mla leen naz, zee nzha Maxuu nkiib xtizh Dios leen lextoo xaa. Lee nzhobxtil kwaan mla lo ke pa nyent zyen yo nak kwenta re xaa nzhon xtizh Dios, nyakdoola xaa mkayaa xaaya. Per nel nak xaa mod tub nzhobxtil kwaan nanecht nzho lox, kwaanzee nanyet nzo xaa lo xtizh Dios. Nu gorna nze tub yalzi lo xaa lo xtizh Dios nu nrenal xaa xaa, gorzee nlaa xaa Dios. Lee nzhobxtil kwaan mla leen yag yich nak kwenta xaa nzhon xtizh Dios, per lee re xgab yizhyo ne nu re kwaan nzoblazh xaa nkade xaa. Nu rese kwaane ngin xtizh Dios leen lextoo xaa. Kwaane nle zee nanzaat xaa xle. Per lee nzhobxtil kwaan mla leen yo wen nak mod xaa kwaan nzhon xtizh Dios nu nlaya yek xaa. Nu xaa ne nak xaa nzaa zyen doo xle. Xaa ne nak mod tub ben nzhobxtil kwaan tubka son nzaa tub gayoo nzhobxtil, nu stub xaa nak mod tub ben nzhobxtil kwaan tubka son nzaa chongal nzhobxtil, nu stub xaa nak mod tub ben nzhobxtil kwaan tubka son nzaa galbchii nzhobxtil.

Mateo 13:18-23

Nzhobxtil nu yixbal

Lee pa nabeyy Dios nak mod tub xaa ncheech nzhobxtil chul lo yo. Per gorna ngoot re xaa, lee tub xaa nayii ne xaa ngwa mcheech bizh cheen yixbal leen nzhobxtil cheen xaa. Nu gorna ngulo mcheech xaaya nu nya xaa. Gorna lee nzhobxtil ngulo mxen nu nzela doya, zee noka yixbal mlen leena. Zee lee re xaa nke zhiin lo xaa nak cheen nzhobxtil nzhéya lo xaa: <<¡At ben wen mloo be lo yo! ¿Pa mroo yixbal kwaan mlen leena?>> Lee xaa nak cheen nzhobxtil nzhé: <<Tub xaa nayii ne na mle kwaane>>. Lee re xaa nke zhiin lo xaa ngunabdizh nu nzhé xaa: 

<<¿Che nzhekla lu yakiib nu yixbal?>> Per lee xaa nzhé: <<Laa, nayakiibt guya. Nel chelee gu yakiib gu yixbal napa kakiib gu nzhobxtil. Mas wen blaa gu xen reya tubka, axta gorna top na nzhobxtil. Zee xaal na xaa toop re yixbal, nu gorna yilo toop xaa re yixbal nu kado xaa leena zee zek naya, nu lee nzhobxtil toop xaa, zee ko naya pa ngozhaw na re xoob na.>>

Mateo 13:24b-30

Bizh cheen mostaz

—Nal lee na za stub kwent lo re gu. Lee pa nabeyy Dios nak mod tub bizh cheen mostas kwaan mxeen tub xaa xleyo xaa. Leeya nak tub bizh chut lo rese bizh, per gorna mlena nu ngoka tub yag, nu lee re mbyin mdexkwaa xlaaz ma lo re ram cheena.

Mateo 13:31-32

Or kwaan zholaan lo yo nu perla

Lee pa nabeyy Dios nak mod zyen doo or kwaan nzholaan leen tub lee leyo. Tub xaa nzha nu nguzhal or ne, nu mbare xaa mlolaan xaaya stub welt leeka zee. Nu nyakdoola xaa nya xaa mto xaa rese kwaan nkano xaa, zee zii xaa leyo pa nguzhal xaa or.   Lee pa nabeyy Dios nak mod tub xaa nzi perla kwaan non doo. Gorna yizhal xaa tub kwaan chul doo lo reya, nu nya xaa nu mto xaa rese kwaan nkano xaa, zee zii xaa perla kwaan chul doo kwaan nguzhal xaa.  Mateo 13:44-46
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.