Xtizh Dios

Verse of the day

—nzhé xaa lo re xaa—. Lee na nak Xaa Mzhin Ngok Myet, nu nzhaal ded doo na bid. Nu nakayaat re xaa gol na, nixa re ngwleyy xaa non, nixa re maestr xaa nlu xtizh Dios. Re xaa ne gut na, per mbizh yon lee na roban.

Lucas 9:22
Che lee lu nzhak la luu lach luu lo kwaan nee gorna nke not lu internet taxh nee na xhal la luu ztub pa. Na guchagua zee rep lu praad lo ya.
Share