Re letr

Re kwaan mkatoo: 

Re kwaane nak re letr cheen dizhze.

Rese letr

  • Letr kut

a b ch d e g i j k l ll m n o p r s t u w x y yy z zh

  • Letr ndok

A B CH D E G I J K L Ll M N O P R S T U W X Y YY Z ZH

Gaay letr

Dizhze nle xchinn xaa leeka gaay letr cheen dixtil a, e, i, o, u. Kwenta re kwaane.   Gaay letr
a e i o u

mad

ler

chib

rob

myuz

  • Noka nkeya chop welt nu niiya mod nii lu letr chop welt. Kwenta re kwaan ne.
Letr kwaan nke chop welt
aa ee ii oo uu

naa

keen

yiin

yoo

yuu

 

Nzho mod lab lu xeep cheen Latyezh nu dizhze Nee

libr.jpg