Yezh kwaan nzhi xsaw yag nzhaaw

Xmod nak leya

Lee le yezh San Cristob nze lo: San Cristob, tub xaa wen xaa mle yud Jesús gorna mded xaa yuu nu lee xaa nak xaa non lo yezh ne; lee Amatlán nzee lo diizh nahuatl: amatl nii "yag nzhaaw"  nu le tlan nii "xsaw o gax". Kwaanzee lee le yezh nak: San Cristob nzhi xsaw o gax lo re yag nzhaaw. Yixtoo nak yezh kwaan nabeyy lo San Cristob, nu nzhiya naz ta yat lo Lola (Wajak).

Pa nzhiya

Lo map nzhiya lo re coordenadas:

Latitud 16°12'46.8"Ta ya" 16°23'30.84"Ta ya"
Longitud 96°27'28.8"Ta nyaazh mbizh"    96°18'22.32"Ta nyaazh mbizh" 

Pa masra yat nzeb nak 1400 metr gaya lo nistoo nu le pa gayara nzeb nak 3100 metr gaya lo nistoo. Lee yizhyo cheen yezh nak 0.12 % lo dub paro naro Wajak.

Cheep xmod mzelo yezh

 Nyent cho ne mer liin kwaan mzelo yezh, per mzeloya kab liin 1715. Nixa nanetaka xaa mer pa naz nze re xaa yilotlaka, per zyenra xaa nzak nze xaa naz Etla, re xaa ne ngok xaa mkanze nu mkwaan xaa pa nzho mod ke xaa gon, gorna zeeraka zhiin xaa pa nak San Cristob nal, lee re xaa ngu gax ro tub yuu kwaan le San Cristob; per nel naxiid doo nak baa nu nzho doo re ma wen ma ndoka, nu re ma ne nle doo ma yalki nu nel cheepse re xaa zee mroo xaa baa nu mkwaan xaa stub pa yo xaa, nu mkwaan xaa pa nzho mod gaan xaa per pa nyent tant ma nakap.

Latyezh liin 1960
Latyezh liin 1960

Konxa mkanze re xaa zee ta nguzhal xaa tub yuu pa nak San Cristob nal, baa mzelo re xaa mdexkwaa xaa li xaa nu ngu xaa nu ngok zyenra xaa, modxa nza re xaa gox kwent, gorna mzhin re xaa nanakt xaa masra ke chii yoo.

Nzak xaa lee le San Cristob nlu xmod nak xgab cheen re xaa ngu yilotlaka nu nluya xmod nak yizhyo ne gorna mzhin re xaa:

Kwaan nwii re xaa lo nak re xaa wen (sant) xaa ngu yilo, xaa ne ngok San Cristob xaa mle yud Jesús mded yuu (sbaa nak re kwaan nzaa xaa kwent) nu noka gorna nzha lak liin nzho re xaa nee, zee nguzhaal xaa tub ngwneb cheen San Cristob gax xan Yi Ben zee masra nyakla xaa mlole xaa yezh sbaa. Nu lee le yezh noka nlu lee re mbizh gorna mzelo yezh dubse Latyezh nzeb doo yag nzhaaw.

Yi Ben
Yi Ben

Lak myet nzho nu cho diizh nzhedizh re xaa

Latyezh nzho 5024 myet sbaa nii sens kwaan mdoop liin 2010, nu kwaane nak cheen INEGI, nzho 2365 xaabyi nu 2659 ngwnaa. Nal liin 2019 nzha tub yee liin mdoop sens nzhayak zyenra xaa Latyezh nu nzyen xaa nroo nya zhiin stub naz yezh zit.

Rese xaa latyezh nze mer lo ben cheen re xaa ngu yilo nee.

Lee diizh kwaan nzhedizh re xaa nak dizhze. Lakse xaa mlaa naniitra dizhze, lee ztub diizh kwaan nzhedizh re xaa nak dizhxtil, mer rese xaa nlaya yek per naret xaa nzhak niiya.

Cho kwaan tant nzho Latyezh

 1. XNI

Nzho xni Latyezh, nu rese xaa nkano xni garli.

 1. NIS

Nzob tub xlen nu kwaan tub nzhin nis garli re xaa, rese xaa nkano nis garli.

 1. PA YA LU LO DOKTOR

Latyezh nzob tub clínica cheen IMSS nu baa nya re xaa latyezh gorna ne xaa nu gorna nkin ya xaa, nkano re xaa kwaan nak cheen Seguro Popular. Nzob tub doktor xaa tira nu stub xaa kwaan nle yud xaa, noka nzho chop me nak enfermer me nle yud lo re kwaan nkin leen clinica.

Rese xaa latyezh nzho mod ya lo doktor baa nu nzo xala a las 8 garziil nu axta las 6 mzhel yizhyo, per cheleeya nzho tub kwaan ngok (mweey xaa, mkee tub maya xaa o mzhiib tub yalyizh lijer doo)  nu nkin xaa doctor nzho mod ya xaa lo doktor nexa zho gor.

 1. SKWEL


Skwel primaria Narciso Mendoza

Re xkwel kwaan nzho Lateyzh nak Educacion Inicial axta Bachillerato, nu nzho re skwel ne:

 • Tub skwel educación incial
 • Tap skwel preescolar
 • Tap skwel primaria
 • Chop telesecundaria
 • Tub bachillerato 
 1. RE YIDOO

Latyezh rese xaa nzho mod gwii lo kwaan nzhekla xaa, modxa nii lo ley kwaan nabeyy Mejico, kwaanzee nzho gaay lo pa nzho mod ya xaa:

Yidoo nak pa masra zyen xaa nya.

Templ Bautista nzhoya chon pa leen yezh.

Templ Adventista nzhoya chon pa leen yezh.

Templ Pentecostés nzhoya tubka pa leen yezh.

Testigo de Jehová noka nzhoya tubka pa.

 1. KAMYON

Leen yezh nzho re mototaxi kwaan nyalaa xaa re pa gax nu lak re yezh kwaan nanzhit zit, nu lak non yalaa xaa xaa pa mas gax nak chii pes.


Kamyon Latyezh

Lee gorna nkin roo xaa ya xaa Yixtoo, pa nzhora re kwaan zii xaa o to xaa, zee nzho chop tant kamyon kwaan nzho mod wee xaa. Le lak nkaya nak galbchii nzho gaay pes nu nzeya kan choobgaay minut.

 1. INTERNET

Latyezh nzob lakra pa nzho komputadora kwaan nkano internet noka nle xaa imprimir nu ngoo xaa kop baa. Kwaane nak kwaan naxchet nzha mzelo nu mzeloya kan 2010

 1. RE KWAAN NTO XAA

Leen yezh nzho zyen pa nto xaa kwaan, nu nzoba re ta, baa nzho mod yizhal xaa re kwaan masra nkin yizata mbizh.

 

Ne wii lu paro nzhiya.